رزومه شرکت پارس آلومینیوم

هتل اسمان کیش
گروه فنی مهندسی محکم کار : ۴۰ سال همکاری مستمر
شرکت شاراکس کیش : بلندترین برج جزیره کیش
شرکت میکامال کیش : بزرگترین مرکز تجاری و تفریحی خاورمیانه
مجموعه سیتی سنتر اصفهان : مهندس صرامی
هتل ایران کیش : مهندس علیشاهی
مهندس موسوی زاده : گروه مهندسی هفت آسمان
مجموعه باغ بهشت : شرکت نیک اجرا ساخت (مهندس احسان حسینی)
مهندس امین ترکان : گروه معماری نهصد ۸ سال همکاری مستمر
مهندس امین لاری : همکاری مستمر
دکتر اخوان : پروژه چهارباغ و رستوران هوایی آتشگاه
مهندس ایروانی : مهرآباد – آپادانا دوم – چهارباغ بالا
مهندس لوافان : مهرآباد و خیام
مهندس رنجبر : پروژه رباط – آیت الله صادقی – کمال اسماعیل – کوثر(باغ غدیر) – پنج رمضان
مجتمع های مسکونی اوسان : بهارستان
شرکت نیک اجرا : برج فرهنگیان
مهندس مظاهری : شمس آبادی و کاوه
مهندس دیانی : شهرک زیتون (مجموع پزشکان)
دکتر ابن الشهیدی : مهندس جعفری شهرک زیتون (مجموع پزشکان)
مهندس خبازیان : چهارباغ بالا – ملک شهر – اصغر آباد
مهندس اولاد نیا : حکیم نظامی و کوی امام – مجتمع تجاری شهید کشوری
مهندس ساطعی : کافه همراه شعبه پرواز
مهندس طاهری : بزرگترین مجموع مسکونی باغ بهادران
مهندس خیام باشی : مهندس نقیه کلیه ساختمان های کوه نور
شرکت فراز پویان دماوند : خیابان مهر
مهندس طباطبایی : برج الماس جی
مهندس رامین جهانبازی : توحید – مرداویج
مجموعه سامان کیش : فاز یک صدف – مهندس سامانی
مهندس کفیلی : مسجد سید
مهندس عند لیب : شمس آبادی
مهندس تدین : مجمر
مهندس اخلاقی : کوی استادان
مهندس محمد طباطبایی : خواجه پطروس – پل خیام – آپادانا دوم

مشاوره و قیمت ساعت ۸ الی ۱۸